ค่านิยมแปลว่าอะไรและความสำคัญของมันในชีวิตประจำวัน

ค่านิยม (Value)

ค่านิยม แปลว่า ค่านิยม แปลว่าอะไร? ค่านิยม แปลว่าอะไรคือข้อสรุปเกี่ยวกับความคิดหรือทัศนคติที่มีต่อเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมหรือองค์กร ค่านิยมเป็นการกำหนดค่าของมูลค่าที่สำคัญและองค์ประกอบที่กระทำต่อชีวิตและปฏิบัติงานของบุคคลหรือองค์กร ค่านิยมนี้มักจะกำหนดความคิดเห็นหรือทัศนคติที่สืบทอดมาจากวัฒนธรรม ศาสนา คติสังคม การศึกษา ประสบการณ์ หรือการสอนของผู้ใหญ่ ในบทความนี้เราจะพูดถึงค่านิยมทั้งในระดับบุคคลและองค์กร รวมถึงการสร้างค่านิยมในองค์กรและผลกระทบที่เกิดจากค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในองค์กร การแบ่งประเภทค่านิยม ค่านิยมสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับแง่มุมและบทบาทที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปแล้วมีการแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 1. ค่านิยมสากล: เป็นค่านิยมที่ถือเป็นที่ยอมรับในระดับโลกทั้งหมด และถูกเรียนรู้และสืบทอดต่อกันเป็นรุ่นๆ โดยในคนไทย เราสามารถจะพูดถึงค่านิยมสากลได้เช่น ความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียมกัน และความเคารพอนุญาตและเวียนเชื้อสื้อกีฬาของคู่แข่ง 2. ค่านิยมที่ถูกต้องทางทางในสังคม: เป็นค่านิยมที่แอ่งแย่งกันว่าควรเป็นแบบไหนและไม่เป็นแบบไหนในทางที่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น การยอมรับประเพณีพื้นบ้าน การเคารพผู้ประกอบการท้องถิ่น เป็นต้น ความสำคัญของค่านิยมในการบริหารจัดการองค์กร ค่านิยมที่เข้มแข็งและถูกต้องในองค์กรส่งผลให้มีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสร้างความสำเร็จในระยะยาว ซึ่งเหตุผลที่ค่านิยมมีความสำคัญมากในการบริหารจัดการองค์กรได้แก่ 1. กำกับมาตรฐานและปฏิบัติงาน: ค่านิยมที่เข้มแข็งทำให้เกิดการเสริมสร้างมาตรฐานและโครงสร้างของการทำงานที่ชัดเจน ทำให้สมาชิกในองค์กรสามารถทำงานได้ดีและครบถ้วนตรงตามกลไกและกระบวนการขององค์กร 2. สร้างพฤติกรรมบริหาร: ค่านิยมที่ถูกต้องและเข้มแข็งช่วยสร้างและกำหนดพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสมในองค์กร นำไปสู่การบริหารองค์กรที่มีการปฏิบัติที่ดีและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 3. สร้างความไว้วางใจในองค์กร: ค่านิยมที่มีคุณธรรมและถูกต้องทางทางจะสร้างความไว้วางใจให้กับสมาชิกในองค์กร การมีค่านิยมที่ถูกต้องทางจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในองค์กรและสร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่ง วิธีสร้างค่านิยมในองค์กร … Đọc tiếp