ใบปพ1: รู้จักเอกสารสำคัญในกระบวนการสมัครงาน

ไขข้อสงสัย 5 ข้อ เกี่ยวกับ ใบ ปพ.1 | We Mahidol

ใบ ปพ1 ใบ ปพ1: สำรวจรายละเอียดพื้นฐาน ใบ ปพ1 เป็นเอกสารที่มีความสำคัญสำหรับประชาชนทั่วไปในการขอรับบัตรประจำตัวประชาชนใหม่หรือการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชน เอกสารที่ต้องนำมาแสดงคือใบ ปพ1 โดยในใบ ปพ1 จะรวบรวมข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บัตรประชาชนมีความถูกต้องและสอดคล้องกับข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้บัตร ในส่วนข้อมูลที่จะปรากฏในใบ ปพ1 ประกอบด้วย 1. ข้อมูลส่วนบุคคล: รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุล วันเกิด เพศ และรหัสประจำตัวประชาชน 2. ที่อยู่: รายละเอียดที่อยู่ปัจจุบันของผู้ใช้บัตร 3. สัญชาติและเชื้อชาติ: รายละเอียดเกี่ยวกับสัญชาติและเชื้อชาติของผู้ใช้บัตร 4. ข้อมูลที่ติดต่อได้: หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ ที่สามารถใช้ติดต่อกับผู้ใช้บัตรได้ 5. สถานภาพสมรส: รายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพสมรสของผู้ใช้บัตร 6. รายละเอียดการศึกษา: ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษา สถานศึกษา และปีการศึกษาที่ผู้ใช้บัตรจบการศึกษา 7. ผู้อำนวยการสถานศึกษา: ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ-นามสกุลผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผู้ใช้บัตรจบการศึกษา ใบ ปพ1: ข้อมูลครอบครัวและคู่สมรส ในส่วนนี้ ใบ … Đọc tiếp